KONCEPCE SEDMI UČEBNÍCH ÚKOLŮ HERNÍHO TRÉNINKU PANA NEZAŽILA

 • Published in Motorické učení
 • Hits: 4430

Nezažil: Vážení kolegové, chtěl bych vám, představit svůj model postupu při tréninku (nácviku a rozvoji) herní činnosti ve volejbalu. Je to 7 učebních úkolů, které dávají návod, jak rozvíjet volejbalové dovednosti od techniky pohybu až po týmový herní výkon. Rada: Moment, já jsem volejbalový trenér již dvacet let a vím, že trénink je plynulý proces s jistou logikou, ale mnoha překvapeními, novými okolnostmi, slepými cestami, návraty, opravami, korekcemi, reorganizacemi, v němž hlavní roli hraje člověk. Neustálá přítomnost lidského faktoru způsobuje, že logika tréninku dostává náhlé trhliny a jednoduchá cesta typu: po kroku A následuje krok B, je v „pravdě tělocvičny“ poněkud komplikovanější….

Klíčové výrazy:

Učební úkol, základy techniky, varianty techniky, základy součinnosti, týmová činnost, herní řetězce, předem dané podmínky, náhodně proměnlivé podmínky, herní trénink.


Nezažil: Vážení kolegové, chtěl bych vám, představit svůj model postupu při tréninku (nácviku a rozvoji) herní činnosti ve volejbalu. Je to 7 učebních úkolů, které dávají návod, jak rozvíjet volejbalové dovednosti od techniky pohybu až po týmový herní výkon.

Rada: Moment, já jsem volejbalový trenér již dvacet let a vím, že trénink je plynulý proces s jistou logikou, ale mnoha překvapeními, novými okolnostmi, slepými cestami, návraty, opravami, korekcemi, reorganizacemi, v němž hlavní roli hraje člověk. Neustálá přítomnost lidského faktoru způsobuje, že logika tréninku dostává náhlé trhliny a jednoduchá cesta typu: po kroku A následuje krok B, je v „pravdě tělocvičny“ poněkud komplikovanější….

Doskákal: Pánové, jestli na to půjdete moc vědecky, asi se nedomluvíme. Já vím, že volejbal je hlavně hra a moje filosofie je, že hra se moc nedá svázat do pouček …

Nezažil: Na to jsem samozřejmě myslel, a proto aby pojetí „učebních kroků“ nebylo „otrocky“ interpretováno jako dogma, kde učební obsah jednoho kroku smí být rozvíjen až po striktně dokončeném kroku předcházejícím, rozděluji raději herní trénink do 7 učebních úkolů. Vývoj volejbalisty je tedy plynulý proces. Jestliže jej „kouskuji“ na menší díly, pak je to jen proto, abych ukázal, že určitou logiku herní trénink opravdu má. Chci trenérům ukázat postup rozdělený do několika oblastí – učebních úkolů – které musí nějak plánovat a tudíž trénink dělit do menších celků.

Doskákal: Proboha, jak chcete život člověka a natož volejbalový růst hráče nebo vývoj družstva „nakrokovat“?

Nezažil: Ano, přesně takovou reakci jsem očekával, a proto nadále nemluvme o krocích, ale o učebních úkolech a budiž domluveno, že obsahy jednotlivých úkolů do sebe zapadají, vzájemně se prorůstají, případně se plnění jednotlivých úkolů vzájemně předhání.

Rada: Různí hráči procházejí různými typy vývoje nezávisle na tom, co chceme my, trenéři a ignorují přitom často jakékoliv předepsané postupy a poučky podle logiky, která nám je utajena. Toto pokorně přiznávám po dvaceti letech trenérské praxe, přestože jsem pár solidních úspěchů již zaznamenal.

Nezažil: Dobře tedy, v příkladech průpravných a herních cvičení, které budeme společně hledat, chci předvést koncepci 7 učebních úkolů, sedm základních témat, které by neměly být opomenuty v herním volejbalovém tréninku.

Doskákal: Proč právě sedm, jak jste k tomu došel. Co vlastně víte o volejbalu, když učíte na fakultě…?

Nezažil: To zní poněkud pohrdavě, ale vězte, že přestože nemám tolik osobních zážitků, přemýšlím o volejbalových souvislostech a myslím, že vám dokážu, že budu ve vaší debatě platný. A teď proč sedm témat? Předvedu vám svou úvahu:

1)     První téma: myslím, že napřed musí někdo vysvětlit mladému volejbalovému adeptovi, co má udělat, aby odbil, zasmečoval či vybral míč, lidově řečeno: „udělej to takto“ (čili základní techniku).

2)     Druhé téma: pak je nutné rychle začátečníkovi ozřejmit (on na to samozřejmě částečně přichází sám), že jsou různé situace, kdy se to musí udělat trochu jinak, že je třeba se po hřišti nějak pohybovat, že kromě míče je nutné sledovat i jiné věci a že je tu taky nějaký spoluhráč, s nímž je třeba nějak rozdělit pole a vůbec komunikovat.

3)     Třetí téma: téměř zároveň, ale přeci jenom o něco později, je hráče třeba začít připravovat na to, že mu v jeho snaze (zatím kromě vlastní nemotornosti) bude někdo trvale překážet, a to je soupeř. Na jedné straně mladý volejbalista získává radost nad tím, jak začíná ovládat míč a první volejbalové fígle a na druhé straně mu soupeř kalí radost, jelikož ten to chce hrát taky po svém. Myslím, že musíme mladého volejbalistu trochu chránit, aby ho soupeř moc neotrávil a volit i formy tréninku, kdy hráč není tolik rušen a může se věnovat automatizaci pohybu. Nicméně volejbal je hra, v tom mu od začátku nemůžeme lhát.

4)     Čtvrté téma: pak už ale musíme s celou pravdou ven: volejbal je sice na jedné straně zvládnutí dovedností, ale na druhé rovněž vnímání, rozhodování, programování, řešení, předvídání, finty, léčky atd. Herní činnost musíme rozvíjet v reálných herních podmínkách. Kdo chce vstoupit do opravdového volejbalu, kupuje si vstupenku právě zvládnutím tohoto úkolu.

5)     Páté téma: i když pátý úkol následuje po čtvrtém, probíhá v podstatě záhy nebo současně. Jeho obsahem je týmová činnost v určitých situacích. Hráč musí zažít, že v určité situaci musí jednat jinak, než kdyby byl v této situaci sám. Tedy organizuje a provádí svou činnost ve vazbě na týmovou taktiku.

6)     Šesté téma: i šestý úkol probíhá téměř současně se čtvrtým a pátým. Říkáme mu rozvoj herních řetězců. Řetězcem máme na mysli sled na sebe navazujících činností. Individuální a skupinová činnost probíhá stále ve vazbě na činnost předcházející a následující.

7)     Sedmá téma: sedmý úkol je vrcholem herního tréninku. Jeho obsahem je komplexní činnost týmu v průběhu celé rozehry: od podání až po chybu jednoho z družstev. Trénink ligového seniorského či dokonce reprezentačního družstva je již téměř výhradně tréninkem činnosti družstva v průběhu celé rozehry.

Snažil jsem se to říct jednoduše až lidově, je to srozumitelné?

Rada: No, nelhal jste, když jste tvrdil, že o volejbalových souvislostech přemýšlíte. Až jsem se trochu zarděl, že jsem v některých věcech nebyl ve svém uplynulém trénování zcela důsledný. Myslím, že bychom si mohli dobře popovídat.

Doskákal: A já zase nevím, jestli to bude debata pro mě. Vidím volejbal zřejmě ještě jako hráč a v tréninku uplatňuji hlavně to, co jsem sám zažil…

Nezažil: Ne, ne, budeme vaše bohaté zkušenosti potřebovat. Volejbalový život je nejlepší škola. A z mého jména můžete vyčíst, že mi to nebylo souzeno… Ale aby ta naše debata měla nějaký řád, shrňme (tentokrát trochu odborněji) oněch sedm učebních úkolů. Ty by vypadaly takto (kromě hlavních úkolů uvádím v následujícím přehledu i dílčí učební témata):

·         Trénink základů techniky v předem daných podmínkách

  • Zprostředkovat první úspěšná odbití
  • Osvojit základní techniku pohybu
 • Trénink variant techniky a základů součinnosti v náhodně proměnlivých podmínkách
  • Precizovat základní techniku
  • Rozvinout specifický herní pohyb
  • Rozvinout varianty techniky a osvojit dovednost vybrat optimální řešení pohybového úkolu
  • Rozvinout selektivitu vnímání podstatných situačních faktorů pro úspěšné odbití
  • Osvojit základy součinnostních vazeb 
 • Trénink individuální herní činnosti a skupinové součinnosti v upravených podmínkách
  • Automatizovat pohybová řešení
  • Osvojit speciální techniky herní činnosti
  • Osvojit různá herní řešení
  • Adaptovat se na rušivý vliv soupeře
  • Osvojit součinnostní vazby jako základ herních kombinací v upravených podmínkách 
 • Trénink individuální herní činnosti a skupinové součinnosti v reálných podmínkách
  • Rozvinout způsobilost vybrat optimální herní i pohybová řešení
  • Kultivovat individuální herní chování v reálných herních podmínkách
  • Osvojit součinnostní vazby jako základ herních kombinací v reálných podmínkách 
 • Trénink týmové činnosti v typové herní situaci (skupinové a týmové herní kombinace)
  • Rozvinout skupinové a týmové herní činnosti v jednotlivých herních situacích
  • Kultivovat skupinové a týmové herní chování
 • Trénink individuálních a skupinových herních řetězců
  • Rozvinout individuální herní řetězce
  • Rozvinout skupinové herní řetězce
 • Trénink týmové činnosti v průběhu rozehry
  • Rozvinout týmové herní řetězce
  • Kultivovat týmové herní chování v průběhu rozehry

Rada: Pokusím se vaše pojetí shrnout jako praktik. Představil jste nám postup při herním tréninku rozdělený do 7 úkolů. Chcete ukázat logiku herního tréninku ve volejbalu. Přitom redukujete obsah hry a každá redukce „ubližuje“ celistvému vnímání hry. Chápu to tak, že sedm učebních úkolů není dogma, je to návod se sedmi tématy. Zároveň je mi jasné, že z trenéra nemůže nikdo sejmout úkol rozpoznat, v které fázi vývoje se jeho hráči nacházejí, který z kroků je možné vynechat a který naopak zvýraznit.

Nezažil: Ano, chápete to velice správně. Právě i existence 7 učebních úkolů je mým vlastním konstruktem, nikoliv nějaká exaktní záležitost. Někdo jich třeba vůbec nepotřebuje sedm. Podstata je v tom, že v těchto sedmi úkolech je shrnuto vše, co by se obecně nemělo opomenout při herním tréninku ve volejbalu. Pokud by si chtěl někdo přeci jenom představit časovou posloupnost jednotlivých učebních úkolů, pak by se snad, řečeno s ohledem na výše uvedená úskalí, mohla blížit znázornění ve schématu 1, které jsem si pro vás připravil.

Doskákal: Moment, moment a co herní systémy, na ty jste zapomněli …?

Nezažil: Jste velmi pozorný, budeme si muset na vás dávat pozor … Já jenom abychom si rozuměli, já vnímám herní systém jako základní způsob organizace hry družstva daný složením družstva a specializovanými herními funkcemi hráčů, který má zajistit účinnou hru ve všech šesti rotacích.

Doskákal: No jasně, nahrávač, smečař, libero, jednotlivé rotace, principy hry, strategie …

Nezažil: Rozvoj herního systému prorůstá celým volejbalovým vývojem stejně jak průpravná hra. Již v začátečnickém volejbalu si hráči rozdělí herní role. Proto nepojímám rozvoj herního systému jako osmý samostatný učební úkol, což by mohlo vnucovat dojem, že rozvoj herního systému je závěrečným krokem ve smyslu učebního postupu. Stojí hierarchicky nejvýše jako základ strategie družstva, ale rozvíjí a mění se průběžně s rostoucí kvalitou družstva.

Rada: Myslím, že jste vymyslel dobrý model a navrhuji, abychom ho akceptovali jako východisko a v rámci jednotlivých učebních úkolů vyslovovali svoje názory.

Doskákal: Já jsem zelenáč, nemám co dodat …


5.2.2008 ZH